Larger Type
Smaller Type

Search Collections

Matthew Leibowitz

Born:
Philadelphia, Pennsylvania 1918

Died:
Philadelphia, Pennsylvania 1974