Larger Type
Smaller Type

Search Collections

W. Eugene Smith

Also Known as: William Eugene Smith, Eugene Smith

Born:
Wichita, Kansas 1918

Died:
Tucson, Arizona 1978