Artist

Morton L. Schamberg

born Philadelphia, PA 1881-died Philadelphia, PA 1918
Also known as
  • Morton Livingston Schamberg
  • Morton Schamberg
Born
Philadelphia, Pennsylvania, United States
Died
Philadelphia, Pennsylvania, United States
Nationalities
  • American