Artist

Horatio C. Forjohn

born Philadelphia, PA 1911-died Philadelphia, PA 1943
Also known as
  • Horatio Connell Forgione
  • Horatio C. Forgione
Born
Philadelphia, Pennsylvania, United States
Died
Philadelphia, Pennsylvania, United States